Photograph: YOSHIDA Tamaki [N°2]Makeup: TAGAYASHI Mariko [SIGNO]
Hair: KADOTA Eiji [SIGNO]
Styling: UWAJIMA Hanae
Retouch: SATO Kanako [VITA]